Un dels eixos centrals de tota empresa és la gestió en el dia a dia de les seves relacions laborals. A Blanco advocats i assessors oferim un servei de gestió i assessorament laboral que és caracteritza per la proximitat amb el client; donant respostes eficients i concretes als problemes que, tant empreses com treballadors, tenen en l’àmbit laboral. Els serveis laborals que oferim, entre d’altres, son els següents:

 • Confecció de nòmines i presentació mensual de les Assegurances Socials (TC’s)
 • Presentació d’altes, baixes i variacions de dades de treballadors a Seguretat Social (Sistema RED)
 • Afiliació de treballadors al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)
 • Altes i baixes d’empleats de la llar davant la Seguretat Social
 • Inscripció d’altes d’empreses per obtenir el Codi de Compte de Cotització (C.C.C.)
 • Tramitació d’Incapacitats temporals i accidents davant l’INSS i les mútues d’accidents de treball
 • Confecció i presentació de contractes i pròrrogues
 • Representació d’empreses i treballadors en actes de conciliació (SMAC)
 • Representació d’empreses i treballadors davant dels Jutjats de lo Social
 • Informe de costos salarials
 • Acomiadaments individuals
 • Certificats de Seguretat Social