A Blanco Advocats i assessors som conscients de la importància d’oferir un assessorament integral que contempli una multitud de perspectives jurídiques. Hem apostat en el disseny dels nostres serveis pel tracte proper i directe per a tots els nostres clients, amb una especial cura en las Pymes i en els emprenedors. Per això disposem d’un equip d’advocats especialitzats en distintes branques del Dret:

  • Dret Mercantil (constitució d’empreses, dissolucions i liquidacions d’empreses, concurs de creditors, reestructuració empresarial, compravenda d’accions i participacions…)
  • Dret Tributari/administratiu (atenció a requeriments d’informació, comprovacions limitades, inspeccions tributaries, recursos o reclamacions econòmic-administratives, recursos contenciós-administratiu)
  • Dret Civil i processal (reclamacions judicials, tramitacions notarials, accidents, desnonaments, reclamació clàusula terra i IRPH, contractació civil…)
  • Dret de família (separacions, divorcis…)
  • Dret Laboral (procediment laboral i contenciós administratiu)
  • Dret Urbanístic (gestió urbanística, convenis urbanístics, projectes de urbanització/reparcel·lació, tramitacions cadastrals i registre de la propietat)
  • Dret Penal (defensa i acusació, denúncies, querelles i recursos)